Original products by designers from Amsterdam | Lots of gift inspiration | We ship worldwide! | NL=free shipping over €39.95

Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel Herroepingsrecht. In  geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument  de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel  recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Schrijf je in voor Locals nieuws
en ontvang
  10 euro korting 
Aanmelden
close-link